Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności

Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności

 

„Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności" to projekt szkoleniowy realizowany w okresie od czerwica 2012 roku do stycznia 2014 roku przez Polskie Zrzeszenie Producentw Bydła Mięsnego.

Celem projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności 210 pracowników naukowych w zakresie zarządzania badaniami naukowymi w obszarach związanych z produkcją żywności.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Projekt był skierowany do pracowników naukowych szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk oraz pracowników jednostek tworzących konsorcja naukowe, z wyłączeniem przedsiębiorców.

Projekt zakładał znaczące zwiększenie poziomu współpracy na płaszczyźnie Nauka – Biznes, dzięki uzyskaniu przez jego Uczestników i Uczestniczki obszernej wiedzy oraz umiejętności z zakresu planowania i realizacji badań o charakterze aplikacyjnym, odpowiadających na potrzeby sektora produkcji żywności. To z kolei pozwoli w przyszłości stać się cennym źródłem funduszy na badania podstawowe dla polskich ośrodków naukowych, jak również zwiększy liczbę innowacyjnych rozwiązań technologicznych stosowanych w polskim przemyśle spożywczym.

 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.zarzadzanie-badaniami.pl