About us

Who we are?

 

The Polish Beef Association is a professional agricultural organization registered in 2005 on the basis of the provisions of the Act of October 8, 1982 on socio-professional organizations of farmers (Journal of Laws of 1982 No. 32, item 217).

We associate farmers rearing beef cattle and young fattening cattle, producers of suckler cows and people directly related to the nature of their work with agriculture and interested in rearing beef cattle.

Our goals

Defending the rights and interests of individual and collective members and supporting their activities for their further development in beef cattle breeding, improving the quality of produced livestock and qualifications of producers in this area, and improvement of income.

Our tasks

 

Striving for the support of the government and non-governmental administration for the development of beef cattle and culinary beef production of a quality that meets the requirements of consumers.

Supporting the activities of producers towards increasing production, obtaining uniform high-quality batches of live cattle.

The use of beef in the promotion of regional products and their role as significant elements of cultural heritage.

Promotion of ecological methods of cattle breeding, production of high-quality organic beef

Striving for the most profitable outlets for beef cattle, slaughter cattle and culinary meat.

Promoting the consumption of beef in Poland.

Inspiring the formation of beef cattle producer groups.

Support for the implementation of new products, processes and technologies.

Actions to improve the quality of beef.

Support for building a cooperation network.

Knowledge transfer support.

Consulting and training.

Our story:

2004

Założyciele PZPBM przeprowadzili szereg akcji promujących dobrą polską wołowinę kulinarną wśród decydentów tj. przedstawicieli rządu, gabinetu prezydenta oraz w Polskim Poselstwie przy UE w Brukseli. Pozyskali do współpracy szereg przedstawicieli świata nauki, takich którzy dostrzegają problemy producentów bydła mięsnego i wspierają PZPBM swoją wiedzą.

2005

Grupa inicjatywna utworzyła Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Nasi członkowie są aktywni zarówno w naszym Zrzeszeniu (np. w sprawie uzyskanie sprawa wsparcia rządu dla sektora produkcji wołowiny ) jak i w związku hodowców (np. w sprawie uzyskania dopłat do postępu biologicznego).

2006

 

W dniu 15 marca 2006 r. przedłożyliśmy na ręce Ministra Rolnictwa Program Restrukturyzacji Sektora Wołowiny na lata 2007-2013 z wnioskiem o przyjęcie. W resorcie rolnictwa podjęły pracę 3 zespoły dla wdrożenia instrumentów wsparcia, w rezultacie resort rolnictwa zmienił w 2006 r. system płatności bezpośrednich wprowadzając „premię zwierzęcą”.
Działania PZPBM doprowadziły do zmian w prawie w kolejnych latach w tym m.in:
– art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz art. 24c ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262),
– rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 44, poz. 265), W efekcie zmian wydzielono z jednolitej płatności tzw. „płatność zwierzęcą” związaną z posiadanym pogłowiem bydła na użytkach zielonych.
– ustawa z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych (Dz. U. z 2009 nr 97, poz. 799), która utworzyła 9 odrębnych funduszy promocji w tym Fundusz Promocji Mięsa Wołowego.ej.

2007

W dniu 19 kwietnia 2007 r. PZPBM podpisało Porozumienie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni pod nazwą EuroStek 2012 w celu zainicjowania  realizacji Programu Eurostek 2012. W 2007 roku opublikowaliśmy strategię branżową Eurostek 2012, jej celem było między innymi rozwiniecie produkcji wołowiny w systemach jakości, ale także dążenie do lepszej integracji w łańcuchu dostaw poprzez grupy producentów, działania klastrowe, zwiększenie innowacyjności poprzez wzmocnienie współpracy z naukowcami polskimi i zagranicznymi, dążenie do powstania pierwszego domu aukcyjnego bydła w Polsce.
 
PZPBM w latach 2007-2008 w ramach ZPORR 2004-2006 r. – Poddziałania 2.6. zrealizowało projekt pt. „Wsparcie rozwoju inicjatywy klastrowej na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego w branży produkcji mięsa wołowego w celu podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw, wymiany wiedzy i technologii oraz podnoszenia ich konkurencyjności”. Rezultatem bezpośrednim projektu było zawiązanie inicjatywy klastrowej w branży mięsa wołowego w województwie warmińsko-mazurskim, gwarantującej stały i zrównoważony rozwój Klastra.  Konferencja otwierająca projekt odbyła się 12 grudnia 2007 r. w Olsztynie.
 
Przeprowadzony projekt inicjatywy klastrowej w województwie warmińsko-mazurskim, pozwolił na zawiązanie się dwóch sformalizowanych inicjatywy:
– Klaster Wołowiny z Warmii i Mazur, Porozumienie o współpracy w ramach Klastra Wołowiny z Warmii i Mazur podpisano 14 listopada 2008r;
– Klaster ponadregionalny.

2008

Nasze zabiegi doprowadziły do zbudowania i podpisania w dniu 17 kwietnia 2008 r. szerokiego konsensusu organizacji branżowych rolniczych i przetwórców wokół ustawy o funduszach promocji, która dzięki temu szerokiemu poparciu została przeprowadzona przez Sejm, Senat bez protestów. Rola PZPBM została doceniona przez środowisko organizacji branżowych skupionych w Radzie Gospodarki Żywnościowej, organie doradczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołując Prezesa PZPBM Jerzego Wierzbickiego na Przewodniczącego  Komitetu Technicznego ds. Promocji RGŻ.
 
PZPBM zorganizował w 2008 r. Ogólnopolską Konferencję Producentów Żywca i Wołowiny ze znakiem QMP.
 
Opracowaliśmy i wdrożyliśmy system produkcji wołowiny wysokiej jakości Quality Meat Program (QMP), który w dniu 20 października 2008 roku decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznano za krajowy system jakości żywności. W 2011 roku System QMP po akceptacji Komisji Europejskiej  został objęty wsparciem w ramach PROW 2007 – 2013. Wsparcie dla producentów Systemu QMP jest kontynuowane w PROW 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”.

2009

Resort rolnictwa zaakceptował w 2009 r. po 3 latach zabiegów wniosek PZPBM o utworzenie odrębnego funduszu promocji wołowiny, który będzie realizowany od 1 lipca 2009 r. na mocy ustawy. Resort rolnictwa przychylił się również do naszego wniosku o uznanie podatku VAT za koszt kwalifikowany w działaniach promocyjno-informacyjnych i w marcu 2009 r. podjął w tej sprawie inicjatywę.
 
PZPBM zainicjowało powstanie konsorcjum naukowo przemysłowego z udziałem dwóch uczelni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie i od 1 października 2009 r. wspólnie z UWM i SGGW realizuje projekt badawczy „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od widelca do zagrody”.
Konsorcjum opracowało projekt  „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od widelca do zagrody” i pozyskało finansowanie na realizację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii,  Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.
 
W dniu 30 listopada 2009 Jerzy Wierzbicki Prezes PZPBM został wybrany na Przewodniczącego Funduszu Promocji Mięsa Wołowego. Obecnie sprawuje drugą kadencję.
Od grudnia 2009 roku do listopada 2010 PZPBM w Partnerstwie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Fundacją Na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media” zrealizowało projekt pt. „Kulinarna Przyjemność z Warmii i Mazur”. Głównym celem projektu było uzyskanie i podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu aktualnej sztuki kulinarnej u 60 osób pracujących w podmiotach świadczących usługi gastronomiczne w województwie warmińsko-mazurskim.
 
Z inicjatywy PZPBM zostało zawarte konsorcjum organizacji branżowych Krajowa Izba Drobiarstwa, Polskie Mięso, Polsus, PZHiPBM w celu prowadzenia szkoleń dla rolników z zakresu produkcji w systemach jakości w ramach PROW 2007-2013.

2010

Na zaproszenie PZPBM w lipcu 2010 r.  gościł w Polsce Rod Polkinghorne, odpowiedzialny za badania i rozwój w Meat Standard Australia. W listopadzie 2010 Pan Rod Polkinghorn wraz z 3 innymi specjalistami z Australii i zespołem naukowców z Polski, przeprowadzili testy konsumenckie wg metodyki Meat Standard Australia.
Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 skierował w dniu 23 czerwca 2009 r. wniosek do Komisji Europejskiej o wpisanie wsparcia dla rolników przystępujących do Systemu QMP, oraz dla zakładów mięsnych na działania promujące wołowinę produkowaną w Systemie QMP.

2011

 

W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. PZPBM realizowało projekt pt. „Kulinarna przyjemność w sercu Polski”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było uzyskanie i podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu aktualnej sztuki kulinarnej u 60 osób pracujących w podmiotach świadczących usługi gastronomiczne w województwie mazowieckim.
We wrześniu 2011 przeprowadzono Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Prokonsumencka gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej”, w ramach projektu naukowego „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”. Konferencja stanowiła unikalną platformą dyskusji i wymiany doświadczeń naukowców polskich, zagranicznych oraz przedstawicieli z branży. Wiedzę praktyczną oraz doświadczenie w budowie sektora wołowiny kulinarnej zaprezentowali  eksperci wołowiny z Australii, Wielkiej Brytanii oraz Francji. W konferencji udział wzięli także uczestnicy wiodącego projektu unijnego ProSafeBeef. Swe osiągnięcia i doświadczenia zaprezentowali także zagraniczni przedstawiciele środowiska naukowego oraz otoczenia biznesu:  Prof. Nigel Scolan (University Aberystwyth), Prof. Jean-Francois Hocquette, Prof. David Pethick (Murdoch University), Prof. John Thompson (University of New England), Niels Madsen, Keiga Kuchida, Isabelle Lagrand, Linda Farmer, David Pethick. Podczas konferencji zaprezentowane zostały po raz pierwszy rezultaty i wyniki badań prowadzonych w ramach projektu „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią od „widelca do zagrody”. Zaprezentowane badania dotyczyły każdego etapu łańcucha – od produkcji przez dystrybucję, po komunikację z konsumentem. Zaprezentowano także analizę barier rozwoju rynku wołowiny.

W okresie od 1 stycznia 2011 do 30 kwietnia 2012 roku PZPBM realizowało projekt pt. „Nauczyciel obróbki mięsa w szkole XXI wieku”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było opracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i placówkami oświatowymi programu doskonalenia zawodowego, a następnie podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności (praktycznych i dydaktycznych) 56 Nauczycieli Przedmiotów Zawodowych (NPZ) i Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu (IPNZ) kształcących w zawodach kucharz.

2012

W ramach PROW 2007-2013 nie zostały wprowadzone specjalne instrumenty dla Sektora wołowiny. Sektor wołowiny uzyskał wsparcie dopiero w 2012 roku poprzez uzyskanie notyfikacji Komisji Europejskiej i wpisanie systemu QMP do działań 132 „Udział rolników w systemach jakości żywności” oraz 133 „Działania informacyjne i promocyjne” PROW 2007-2013.
 
W październiku  2012 roku została zorganizowana Konferencja Międzynarodowa i Warsztat pod tytułem „Jakość Mięsa Wołowego z europejskiej i polskiej perspektywy”. Konferencja odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Udział wzięli prelegenci z Australii, Francji, Walii, Irlandii, Irlandii Północnej i z Polski, w tym przedstawiciele projektu ProOptiBeef. Uczestnikami byli producenci, przetwórcy, urzędniczy, doradcy, politycy.
 
W czasie trwania EURO 2012 został zrealizowany projekt promocji wołowiny QMP w Centrum Prasowym na ternie Expo XXI pod nazwą Polish Beef Corner.
 
We wrześniu 2012 r Agencja Rynku Rolnego podpisała umowę na realizację kampanii informacyjnej wołowiny ze znakiem jakości QMP. Kampania „QMP – wołowina zawsze dobra” skupiła się na Systemie QMP, którego celem jest zagwarantowanie wysokiej jakości, bezpieczeństwa oraz specyficznych cech wołowiny z certyfikatem jakości. Kampania służy doinformowaniu konsumentów i dystrybutorów o QMP, co w efekcie zwiększa korzyści płynące z samego systemu. Kampania promocyjno-informacyjna ma trwała 3 lata.
 
W 2012 roku PZPBM  brało czynny udział w targach i wystawach w Szepietowie i Olsztynie promując produkcję wołowiny wysokiej jakości zgodnie ze Standardami Systemu QMP.

2013

Dobra Wołowina QMP produkowana w ramach Systemu QMP otrzymała w 2013 roku prestiżową nagrodą Certyfikat „Dobry Produkt – wybór ekspertów”  w kategorii Jakość produktu – nagroda została przyznana przez  Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji  wspólnie z Grupą PTWP SA, wydawcą magazynu Rynek Spożywczy oraz portali portalspozywczy.pl i dlahandlu.pl.
 
W kwietniu 2013 roku odbyła się promocja wołowiny kulinarnej na Wielkanocnym Kiermaszu produktów lokalnych, regionalnych i tradycyjnych.
 
W 2013 roku PZPBM promowało polską wołowinę na Międzynarodowych Targach Rolno Spożywczych Agrokomplex w Nitrze, Słowacja (22.08.2013 – 25.08.2013). Ponadto PZPBM wraz Urzędem Patentowym brało czynny udział w IX-tym Międzynarodowym Sympozjum z cyklu „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce”  w Krakowie (5-6.09.2013).
 
W dniu 15 czerwca 2013 roku w ramach współpracy z innymi organizacjami promowaliśmy polską wołowinę na Pikniku Poznaj Zdrową Żywność organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na terenie SGGW.
 
W 2013 roku PZPBM  brało aktywny udział w targach i wystawach – Płońsku, Poznaniu, Szepietowie i Siedlcach.

2014

W 2014 roku Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wraz z Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni mając na uwadze, że wołowina wysokiej jakości pozwala na wykorzystanie szerokiej  gamy elementów wołowych jako surowca do przygotowania atrakcyjnych potraw kulinarnych zorganizowało Konkurs dla szefów kuchni pt. „Polska wołowina, wołowina z przyszłością”.
 
W dniu 15 czerwca 2014 r. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego brało czynny udział w organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 10. Pikniku Poznaj Dobrą Żywność, który z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród mieszkańców Warszawy i turystów. Goście Pikniku mieli także okazję di degustacji wołowiny kulinarnej wysokiej jakości produkowanej zgodnie ze standardami Systemu QMP.
 
W dniach 19 do 21 czerwca 2014 roku PZPBM brało udział w odbywających się w Dolinie Charlotty Mistrzostwach Europy w Barbecue.
 
W dniach 24-25 września 2014 roku odbyło się I Forum Sektora Wołowiny, którego celem było rozpowszechnianie wiedzy i informacji oraz wzbudzenie trwałego, długofalowego zainteresowania tematem wołowiny określonych grup odbiorców (mediów i partnerów B2B). Ponadto I Forum stworzyło możliwość wymiany poglądów nt. aktualnego stanu i przyszłości sektora wołowiny w Polsce, a także wypracowanie klarownego modelu biznesowego w szerokim gronie przedstawicieli rolników, ubojni, zakładów rozbioru, handlowców, naukowców oraz przedstawicieli administracji szczebla krajowego i samorządowego. 
 
W terminie 19-24 października 2014 roku PZPBM brało czynny udział w  to jednych z największych i najbardziej prestiżowych targów rolno-spożywczych na świecie – SIAL 2014 w Paryżu. Na stoisku odbywały się spotkania biznesowe oraz degustacji wołowiny kulinarnej QMP.
 
W 2014 roku PZPBM  brało udział w targach i wystawach – Płońsku, Ostródzie, Szepietowie, Sielinku i Siedlcach.
 
W dniu 16 maja 2015 r. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego uczestniczyło na 11. Piknik Poznaj Dobrą Żywność, który jest organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odbył się w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

2015

 

W dniu 16 maja 2015 r. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego uczestniczyło na 11. Piknik Poznaj Dobrą Żywność, który jest organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odbył się w ogrodach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W dniu 17 czerwca 2015 roku w siedzibie Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego,  Federacja Związków Producentów  – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego podpisały Porozumienie na rzecz rozwoju produkcji i hodowli bydła mięsnego.
Asumptem do podpisania porozumienia była potrzeba uzyskania wyższej skuteczności w rozwiązywaniu problemów polskich producentów i hodowców bydła mięsnego. Współpraca w ramach podpisanego porozumienia ma na celu współdziałanie na rzecz rozwoju rynku polskiego bydła mięsnego oraz jego produktów – wołowiny kulinarnej. Porozumienie podpisane zostało na czas nieoznaczony.

W 2015 roku PZPBM  brało udział w wystawie w Szepietowie, gdzie mieliśmy okazję serwować wołowinę wysokiej jakości produkowaną w Systemie QMP.

Kolejne lata

 2016-2017

Zrealizowaliśmy szereg projektów promujących Polską Wołowinę – katalogi, udział w targach, szkolenia.

2018

Przystąpiliśmy do konsorsorcjum realizującego projekt w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2019 

Inicjator powołania Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, www.ppzw.pl

Management

Jerzy Wierzbicki

Jerzy Wierzbicki

Chairman of the Board

+48 728-328-800

jerzy.wierzbicki@pzpbm.pl

Tomasz Rasiński

Tomasz Rasiński

Vice President

+48 508-221-851

tomasz.rasinski@pzpbm.pl

Jacek Pisula

Jacek Pisula

Vice President

+48 668-052-117

jacek.pisula@pzpbm.pl

Józef Wojewódzki

Józef Wojewódzki

Member of the Board

+48 518-518-818

jozef.wojewodzki@pzpbm.pl

Wiesław Pilch

Wiesław Pilch

Member of the Board

+48 510-177-909

wieslaw.pilch@pzpbm.pl

Revision Committee:

Paweł Doliński

Head of the Commission

Jan Wocial

Member of the Commission

Piotr Zaręba

Member of the Commission