Wiesław Pilch

Wiesław Pilch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Józef Wojewódzki

Józef Wojewódzki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Tomasz Rasiński

Tomasz Rasiński

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Jerzy Wierzbicki

Jerzy Wierzbicki

Od 2020                     WicePrzewoniczący Grupy Roboczej Wołowina i Cielęcina COPA COGECA

Od 2017                      Przewodniczący Rady Fundacji International Meat Research 3G Foundation, wdrażającej metody oceny jakości kulinarnej mięsa wołowego

Od 2017                      Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny zrzeszającej 6 polskich organizacji rolników i przetwórców

Od 2016 do 2018        Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie pierwszej kadencji organu pomocniczego MRiRW

Od 2016                      Przedstawiciel polskich rolników w Grupie Prognostycznej Rynku Wołowiny Komisji Europejskiej.

Od 2014 do 2019        Przewodniczący Grupy Scientific discussion group on eating quality w ramach UNECE Specialized Section on Standardization of Meat

Od 2014                      Przedstawiciel europejskich rolników zrzeszonych w Copa Cogeca w Grupie Dialogu Społecznego Jakość i Promocja Komisji Europejskiej

Od 2013                      Przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca

Od 2011 do 2013        Wice Przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca

Od 2011 do 2014        Przedstawiciel Copa Cogeca w Grupach Doradczych Komisji Europejskiej Jakość oraz Promocja

Od 2009 do 2015        Kierownik Zadania Badawczego – Badania popytu na mięso wołowe w Polsce – Projekt naukowy Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Od 2009 do 2017        Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Od 2008 do 2014        Przewodniczący Komitetu ds. Promocji w Radzie Gospodarki Żywnościowej – organu pomocniczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Od 2005                      Prezes Zarządu – Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego,

Od 1989-2005            Prowadził firmy z branży mięsnej

Osiągnięcia:

Inicjator prac i współautor systemu jakości mięsa wołowego Quality Meat Program – pierwszego w Polsce systemu zapewniania jakości w mięsie czerwonym. System został uznany przez MRiRW za zgodny z wymaganiami Komisji Europejskiej dla systemów jakości żywności podlegających wsparciu. Po akceptacji przez Komisję Europejską wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System QMP uzyskał wsparcie z PROW 2007-2013 oraz 2014 -2020.

W latach 2006-2009 zaangażowany w procesie legislacyjnym ustawy o funduszach promocji produktów rolno spożywczych, nowatorskiej dla Polski. Inicjator i jeden z architektów porozumienia w branży – konsensusu zapewniającego rolnikom przewagę w zarządzaniu funduszami promocji i zapewniającego niezależność funduszu promocji wołowiny od funduszu promocji mięsa wieprzowego. Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego.

Inicjator zmiany systemu płatności bezpośrednich w Polsce, w kierunku udzielania wsparcia dla bydła, w efekcie prowadzonych działań doszło zróżnicowanie płatności bezpośrednich w zależności od posiadania bydła w okresie referencyjnym tzw. ”premii zwierzęcej”

Inicjator wprowadzenia w Polsce systemu rekompensat dla hodowców rezygnujących z produkcji mleka w zamian za dalsze utrzymanie bydła przez 3 lata,  realizowanego w latach 2007-2010.

W 2009 roku doprowadził do zawarcia umowy konsorcjum naukowo przemysłowego pomiędzy SGGW, UWM i PZPBM. Inicjator i współautor sześcioletniego projektu badawczego o budżecie ponad 10 mln EUR. W Projekcie pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Projektu i Kierownika zadania badawczego. Projekt został ukończony i rozliczony pod względem merytorycznym i finansowym. Jednym z ważniejszych osiągnięć tego projektu było opracowanie modelu predykcji satysfakcji polskiego konsumenta analogicznego do modelu Meat Standard Australia.

Współautor programu rozwoju produkcji wołowiny w Polsce w systemach jakości EUROSTEK 2012.

Inicjator zawiązania porozumienia Komisji Zarządzających Funduszy Promocji Produktów Rolno Spożywczych w celu opracowania ram formalnych dla wspólnych działań prowadzonych przez wszystkie fundusze.

Członek Grupy Roboczej ds. PROW 2020, powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pracach grupy koncentrował się między innymi na zagadnieniach systemów jakości, promocji, transferu wiedzy i współpracy w łańcuchu dostaw.

Aktywny w środowisku polskich organizacji branżowych, europejskich organizacji w kontaktach z MRiRW oraz parlamentarzystami PE w procesie legislacyjnym nowej polityki promocji unii europejskiej, zakończonego z sukcesem dla Polski.

Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych nt. rynku wołowiny,  badań konsumenckich, systemów zapewniania jakości i standaryzacji.