– Szkolenie z zakresu antybiotyków do kiedy rolnik musi zrobić?

Zgodnie z § 4a ust. 1 rozporządzenia dobrostanowego (1), rolnik wnioskujący o wsparcie w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt (od kampanii 2024 r.) będzie zobowiązany do odbycia bezpłatnego, jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej w terminie do dnia 14 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej.

– Pytanie w kontekście dopłaty dobrostanowej utrzymanie bydła 120 dni w gospodarstwie.

Dwa miesiące przed złożeniem wniosku o płatność dobrostanową było w gospodarstwie, czy po miesiącu będzie objęte?

  1. A) rolnik zawnioskował o płatność dobrostanową po raz pierwszy

Zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 2 lit. h rozporządzenia dobrostanowego (1), do wyliczenia płatności dobrostanowej w ramach Dobrostanu opasów kwalifikuje się opasa, który był utrzymywany przez rolnika co najmniej przez 120 dni w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia 14 marca kolejnego roku.

 

  1. B) rolnik jest w drugim roku płatności dobrostanowej

Rolnik realizujący wariant Dobrostan opasów, który złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w poprzednim roku i w danym roku, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia dobrostanowego (1), przestrzega wymogów od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku. Natomiast § 28 tego rozporządzenia wskazuje, że w takim przypadku do liczby zwierząt (np. opasów) zalicza się zwierzęta utrzymywane przez rolnika w okresie przestrzegania wymogów w ramach danego wariantu lub danej praktyki podwyższającej poziom dobrostanu zwierząt, tj. od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku.

 

Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że w tej sytuacji nadal obowiązuje 120 dniowy okres utrzymywania opasa przez rolnika. Tym samym zwierzę, by zostać zakwalifikowane do objęcia płatnością dobrostanową, musi być utrzymywane przez rolnika co najmniej przez 120 dni licząc od dnia 15 marca.

W związku z tym, że przedstawiony w obu przypadkach opas zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego (1) nie byłby utrzymywany w gospodarstwie przez wymagane 120 dni, to do takiego zwierzęcia płatność dobrostanowa nie mogłaby zostać przyznana.

– Jak uzyskać certyfikat?

Wybieram Jednostkę Certyfikującą
>
Dopełniam formalności
>
Przechodzę pozytywnie kontrolę
>
Otrzymuję Certyfikat QMP