Nie.
Zgodnie z rozporządzeniem dobrostanowym (1) do płatności za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu bydła zgodnie z wymogami systemu QMP w ramach wariantów: Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym kwalifikują się te krowy, które są wymienione w certyfikacie za zgodność z wymogami systemu QMP. W przypadku wariantu Dobrostan opasów do płatności dobrostanowej za realizację ww. praktyki kwalifikują się te opasy, które są wymienione w certyfikacie za zgodność z wymogami systemu QMP oraz były utrzymywane przez rolnika co najmniej przez 120 dni w okresie, w którym ten rolnik przestrzegał wymogów w ramach tej praktyki (od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tej praktyki do dnia 14 marca kolejnego roku, a w przypadku gdy rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w poprzednim roku i w danym roku – od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku).
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że płatność dobrostanową za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu bydła zgodnie z wymogami systemu QMP będzie przyznana tylko do zwierząt wymienionych w certyfikacie za zgodność z wymogami systemu QMP. Pozostałe sztuki bydła nie wymienione w tym certyfikacie nie będą się kwalifikowały do tego rodzaju płatności. W przypadku pozostałych praktyk dobrostanowych dedykowanych krowom mamkom i opasom, tj. zwiększenie powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach co najmniej o 20% lub co najmniej o 50%, utrzymywanie na ściółce,
zapewnienie wybiegu oraz zapewnienie wypasu, wymogami tych praktyk, odpowiednio do wariantu, muszą być objęte wszystkie krowy mamki wraz z przychówkiem (cielęta, jałówki oraz opasy o masie ciała do 300 kg) lub wszystkie opasy. W związku z tym rolnik uczestniczący w systemie QMP, który chciałby uzyskać płatność dobrostanową do ww. praktyk musi zapewnić podwyższone standardy utrzymywania wszystkim zwierzętom w gospodarstwie objętym wymogami danej praktyki.