Tak, wg zasad opisanych poniżej.
Zgodnie z rozporządzeniem dobrostanowym (1) w ramach wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach oraz wariantu Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym płatność dobrostanową przyznaje się rolnikowi, który posiada na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tych wariantów co najmniej jedną krowę mamkę, tj. samicę bydła domowego (Bos taurus) typu użytkowego mięsnego lub typu użytkowego kombinowanego o mięsnym kierunku jej użytkowania, mającą powyżej 24 miesięcy życia. Rolnik może otrzymać płatność dobrostanową w ramach tych wariantów, między innymi, za realizację praktyki polegającej na utrzymywaniu krów mamek zgodnie z wymogami systemu QMP. Płatność dobrostanowa za realizację tej praktyki przyznawana jest do liczby krów wymienionych w certyfikacie za zgodność z wymogami systemu QMP.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w przypadku jałówki wymienionej w certyfikacie za zgodność z wymogami systemu QMP, która w dniu złożenia wniosku przyznanie płatności dobrostanowej za realizacji praktyki polegającej na utrzymywaniu zgodnie z wymogami systemu QMP będzie miała powyżej 24 miesięcy życia lub w trakcie realizacji tej praktyki (od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach tej praktyki do dnia 14 marca kolejnego roku, a w przypadku gdy rolnik złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w poprzednim roku i w danym roku – od dnia 15 marca danego roku do dnia 14 marca kolejnego roku) osiągnie wiek powyżej 24 miesięcy życia, zwierzę to będzie kwalifikować się do płatności dobrostanowej za realizację ww. praktyki.