Badania DNA

Badania DNA

Badania DNA

Analiza możliwości szerszego wykorzystania polskich buhajów ras mięsnych w krzyżowaniu towarowym w oparciu o badania DNA

Informacje

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przy współpracy z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zrealizowało projekt „Analiza możliwości szerszego wykorzystania polskich buhajów ras mięsnych w krzyżowaniu towarowym w oparciu o badania DNA”.

 

  Projekt ten zakładał określenie potencjału genetycznego uprzednio wyselekcjonowanych buhajów ras mięsnych poprzez przeprowadzenie badań DNA.

  Celem projektu było określenie potencjału genetycznego buhajów hodowanych w Polsce. Uważamy, że za pomocą badań genetycznych można wyselekcjonować polskie buhaje do krzyżowania towarowego które nie ustępują importowanym, pod względem relacji jakości do ceny.

  Podpisano porozumienie między Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, a Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego o współpracy w zakresie realizacji zadania. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wyselekcjonował 200 buhajów do oceny genomowej w celu wstępnej analizy ich wartości w oparciu o dostępne informacje katalogowe oraz indeksy. Pod uwagę brano również parametry oraz informacje dotyczące przodków danego buhaja. Na mocy porozumienia PZHiPB przekazał do PZPBM karty oceny.

  Na podstawie uzyskanych informacji Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego dokonało analizy skompletowanych indeksów buhajów. Oszacowano potencjał i wyselekcjonowano 30 najbardziej obiecujących osobników.

  Po otrzymaniu pisemnej zgody od właścicieli zwierząt umówione zostały wizyty w gospodarstwach, gdzie pod nadzorem pracownika PZPBM pobrany został od buhajów materiał w postaci sierści z ogona zwierzęcia wraz z cebulkami do analizy DNA. Pobrano materiał genetyczny od 30 osobników.

  Materiał został wysłany do badań genomowych do laboratorium zajmującego się badaniami DNA,  do firmy Neogen Corporation w Wielkiej Brytanii.

  Otrzymane profile z badanych buhajów zostały poddane analizie. Zespół naukowy dokonał analizy i sporządził raport – opracowanie z analizy danych oraz opracował wnioski zawarte w sporządzonym opracowaniu.

  • Przeprowadzone zostały badania DNA 30 buhajów.
  • Przeanalizowano możliwości wyselekcjonowania buhajów do rozrodu, a w szczególności do krzyżowania towarowego
  • Hodowcom przekazano wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej.
  • Przeprowadzono analizę badań oraz opracowanie wyników badań.

  Rekomendowane jest pogłębienie analizy kontynuowanie badań przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego z wybranymi jednostkami naukowymi.

  Badania DNA mogą być podstawą do weryfikacji w aktualnie prowadzonym systemie oceny wartości użytkowej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Mogą być użytecznym narzędziem do typowania wybitnych buhajów.

  VI Forum Sektora Wołowiny

  VI Forum Sektora Wołowiny

  VI Forum Sektora Wołowiny

  Informacje

  Już po raz szósty, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przystąpiło do organizacji Forum Sektora Wołowiny. Gościem honorowym przedsięwzięcia był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Jan Krzysztof Ardanowski. Szósta edycja Forum współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przy współpracy z Copa i Cogeca, a także z Radą Sektora Wołowiny odbyła się
  w dniach 2 – 3 grudnia 2019 r. w Radisson Collection Hotel w Warszawie, przy ul. Grzybowska 24.

   

  Jak co roku uczestnikami byli hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego. Uczestnicy spotkali się, aby rozmawiać o przyszłości sektora i dalszych jego pracach. Jest to tym bardziej istotne, że za przedmiotowym sektorem trudny rok. W konferencji uczestniczyło 260 osób.

  VI Forum Sektora Wołowiny nastawione było prezentację i dyskusję na temat nowej Wspólnej Polityki Rolnej i jej wpływu na produkcję wołowiny, aktualne zmiany ustawodawcze, rynek wołowiny w Unii Europejskiej i zmiany klimatu. Poruszane były również kwestie związane z dobrostanem zwierząt, incydentami wizerunkowymi w ubojniach, a także nowoczesnymi technologiami i ich wpływie na rozwój sektora. Tematem przewodnim konferencji podczas drugiego dnia był dobrostan zwierząt i jakość kulinarna wołowiny. Myślą przewodnią VI Forum była prezentacja i dyskusja na temat strategii sektora wołowiny pod nazwą „Wołowina przyjazna dla klimatu, ceniona przez konsumentów”. Tegoroczne Forum Sektora Wołowiny podobnie jak w przypadku zeszłorocznej edycji, przybrało charakter wydarzenia międzynarodowego, podczas którego goszczono przedstawicieli różnych krajów europejskich, funkcjonujących tam spółdzielni rolniczych oraz organizacji producenckich, przedstawicieli międzynarodowej administracji publicznej. Poza znakomitymi gośćmi z zagranicy uczestnikami Forum byli  hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego.

  Dzięki tak skomponowanym gronie uczestników, Forum stało się doskonałą okazją do podjęcia świadomej dyskusji na temat przyszłości europejskiego sektora wołowiny oraz pozycji jaką zajmie w nim Polska. Jest to szczególnie ważne w świetle wyzwań pojawiających się w wyniku podpisania umowy z krajami Mercosur oraz Brexit’u na reprezentowany przez nas sektor, a także celów nowej, ambitnej Wspólnej Polityki Rolnej.

  Biorąc pod uwagę program Unii Europejskiej oraz jego znaczenie dla sektora wołowiny, forum zostało podzielone na następujące obszary tematyczne:

  • Zrównoważona Wołowina w Nowej WPR
  • Handel Międzynarodowy
  • Dobra Reputacja Europejskiej Wołowiny
  • Innowacje
  • #Eunitedagri

  W programie Forum znalazły się najistotniejsze zagadnienia z zakresu: strategii sektora wołowiny, poprawa konkurencyjności polskich producentów żywca wołowego, poprawa konkurencyjności polskiej wołowiny, jakości mięsa wołowego, transferu wiedzy oraz innowacyjności w procesie produkcji, handlu, logistyki, marketingu w tym również promocji  wołowiny oraz współpracy w ramach łańcucha dostaw.

  Forum organizowane było pod następującymi patronatami:

  • Patronat Honorowy:

  – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

  – Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

  – Krajowa Rada Izb Rolniczych

  – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

  – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

  – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

  – Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

  – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

  • Patronat Medialny:

  – TVP Telewizja Polska

  – TopAgrar POLSKA

  – Świat Rolnika info

  – WSENSIE.PL

  – Hoduj z głową bydło

  – Gospodarka Mięsna

  – Farmer – Partner nowoczesnego rolnika

  – DlaHandlu.pl

  Gość honorowy przedsięwzięcia:  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski

  Kolejne wydania Forum Sektora Wołowiny cieszą się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza bardzo wysoka frekwencja uczestników dotychczasowych edycji wydarzenia. Jak widać zapotrzebowanie na wiedzę oraz otwartą dyskusję uczestników sektora jest bardzo duże. Wysoki poziom merytoryczny spotkań jest jednym z czynników coraz większej liczby potencjalnych przyszłych uczestników, którzy zgłaszali chęć udziału w kolejnych edycjach wydarzenia.

  Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

  Polska Wołowina 2022

  Polska Wołowina 2022

  Polska Wołowina 2022

  Informacje

  W zmieniającym się otoczeniu, wynikającym między innymi z reformy rynku mleka, globalizacji handlu, wymagań zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu ustawicznie pojawiają się nowe wyzwania dla polskiego sektora wołowiny. Dysponuje on rezerwami umożliwiającymi poprawę rentowności  produkcji poprzez wzrost  jej efektywności w łańcuchu dostaw wołowiny, poprawę marketingu w tym promocji wołowiny.

   

  Konieczne stało się więc opracowanie i wdrażanie strategii sektora wołowiny.

  Uważamy, że działania na rzecz rozwoju sektora wołowiny podejmowane wspólnie przez organizacje branżowe mają wyższą skuteczność niż działania indywidualnie podejmowane przez pojedyncze  organizacje.

  Mamy również świadomość, że efektywna strategia sektora wołowiny powinna zostać wspólnie wypracowana oraz wspólnie wdrażana, a także musi mieć mierzalne cele określone w czasie, budżety, źródła finansowania.

  Zgodnie z  porozumieniem  o współpracy w zakresie wspólnego opracowania i wdrażania strategii „Polska Wołowina 2022” zawartego w dniu 7 grudnia 2016 r. w  Warszawie, pomiędzy: Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, Polską Federacją Hodowców Bydła I Producentów Mleka, Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców I Właścicieli Rolnych, Unią Producentów I Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszeniem Rzeźników I Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Związkiem Polskie Mięso, Polskim Związkiem Hodowców I Producentów Bydła Mięsnego oraz Krajową Radą Izb Rolniczych, zadanie, ma na celu sfinansowanie opracowania oraz wdrożenie strategii dla sektora wołowiny w Polsce.

  Celem powyższego, konieczne jest przeznaczenie środków finansowych na opłacenie firmy, która w profesjonalny, kompleksowy sposób zajmie się opracowaniem danej Strategii przy wsparciu powstałej Rady Sektora Wołowiny oraz Ekspertów.

  Zadanie, obejmuje także pokrycie kosztów związanych z obsługą spotkań interesariuszy opracowywanej strategii rozwoju.

  W rezultacie projektu opracowano i wydano publikację „Strategia Polska Wołowina”

  Zapoznaj się z publikacją pn. „Strategia Polska Wołowina 2022”, która jest efektem współpracy organizacji branżowych.

  Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

  Program Promocji Wołowiny QMP

  Program Promocji Wołowiny QMP

  Program Promocji Wołowiny QMP

  Akcje informacyjno-promocyjnych o polskiej wołowinie wysokiej jakości produkowanej w systemie Quality Meat Program.

  Informacje

  Działania zostały prowadzone na rynku polskim oraz na rynkach krajów UE wśród dystrybutorów, przedstawicieli handlu detalicznego oraz restauracji. Największy nacisk położono na promocję na rynku polskim w celu zwiększenia dostępności wołowiny wysokiej jakości produkowanej w systemie Quality Meat Program i zwiększeniu konsumpcji mięsa wołowego w kraju. Na rynkach zagranicznych prowadzono działania, których celem była zmiana wizerunku polskiej wołowiny jak wołowiny słabszej jakości. Ugruntowanie opinii, że polska, certyfikowana wołowina ma bardzo wysoką jakość. 

   W ramach projektu przeprowadzona została seria akcji informacyjno-promocyjnych:

   • Działania informacyjno- promocyjne dla konsumentów połączone z degustacjami prowadzone w sklepach i restauracjach
   • Działania informacyjno- promocyjne dla dystrybutorów w kraju i za granicą – organizacja spotkań informacyjnych

    

   Cele Programu Promocji Wołowiny QMP to przede wszystkim:

   • Bezpośrednie zachęcanie konsumentów do częstego stosowania wołowiny z ras mięsnych i mieszańców QMP w diecie poprzez kontakt z produktem oraz bezpośrednią degustację (smak, zapach, wygląd);
   • Budowanie pozytywnego wizerunku mięsa wołowego wysokiej gwarantowanej jakości QMP poprzez spotkania z dystrybutorami, restauratorami, sprzedawcami w Polsce oraz w wybranych krajach UE – udostępnianie materiałów informacyjnych w różnych wersjach językowych;
   • Kreowanie mody na wołowinę produkowaną z bydła ras mięsnych i mieszańców w  krajowym systemie jakości QMP;
   • Edukacja nt. możliwości wszechstronnego kulinarnego zastosowania wołowiny QMP – różnorodność przepisów i dań z różnych partii tuszy;
   • Upowszechnienie wiedzy na temat systemu QMP oraz zalet wołowiny produkowanej w systemie QMP;
   • Upowszechnianie wiedzy w zakresie właściwej prezentacji mięsa wołowego w punkcie sprzedaży.

   Więcej informacji o Programie Promocji można uzyskać na stronie www.qmpbeef.eu

   Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

   Profesjonalne doradztwo szansą zwiększenia dochodowości produkcji bydła opasowego

   Profesjonalne doradztwo szansą zwiększenia dochodowości produkcji bydła opasowego

   Profesjonalne doradztwo szansą zwiększenia dochodowości produkcji bydła opasowego

   System QMP

   Informacje

   Organizacja spotkań w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Terenowych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego oraz Izbach Rolniczych

   ·         Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Terenowe Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz Izby Rolnicze są instytucjami, które w terenie odpowiadają za rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej z zakresu produkcji zwierzęcej oraz wspieranie działań mających na celu rozwój gospodarstw rolnych. Są to miejsca idealne, do przeprowadzenia szkoleń z zakresu produkcji bydła mięsnego oraz możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw.

   Profesjonalne, bezpośrednie doradztwo rolnicze

   ·         Prowadzenie wysoko wyspecjalizowanego doradztwa rolniczego w gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją żywca wołowego, z zastosowaniem studium analizy przypadku. Zadanie obejmowało wizytę w 200 gospodarstw rolnych, w których dokonane zostaną analizy możliwości uzyskania wyższych przychodów z prowadzonej produkcji na podstawie przeprowadzonych obserwacji

   Udział w targach i wystawach rolniczych

   ·         Imprezy tego typu są doskonałą okazja do spotkania się z hodowcami bydła mięsnego oraz producentami żywca wołowego. To kolejna okazja do promowania produkcji żywca wołowego w Polsce oraz sposobów poprawiania ekonomiki prowadzonego przez producentów opasu.

   Szkolenia dla Ekspertów

   ·         Zadanie zakładało wyszkolenie kadry około 100 osób, którzy ze względu na prowadzoną prace zawodową w terenie, mają kontakt bezpośredni z producentami żywca wołowego. Przygotowanie oraz realizacja szkoleń ekspertów podniesniosła ich kompetencje.

   EFEKTY

   Działanie to zapewniło łatwiejszy dostęp do fachowej wiedzy z zakresu produkcji żywca wołowego  

   Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego