Członkostwo

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego w swojej działalności kieruje się podstawową zasadą równości członków.

Członkiem Zrzeszenia może zostać każda osoba prowadząca chów bydła mięsnego i bydła młodego opasowego, producent krów matek oraz osoby związane bezpośrednio charakterem swojej pracy z rolnictwem i zainteresowanych prowadzeniem chowu bydła mięsnego.

Podstawą przyjęcia do Zrzeszenia jest konieczność złożenia deklaracji członkostwa. Nabycie praw członkowskich następuje z dniem podjęcia uchwały Zarządu Zrzeszenia o przyjęciu w poczet członków.

Podpisaną deklarację prosimy przesłac w formie skanu na adres biuro@pzpbm.pl oraz w wersji papierowej na adres: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa.

Korzyści z Członkostwa:

Wpływ na prowadzenie polityki w sektorze wołowiny

Przekazywanie informacji dotyczących propozycji działań na rzecz sektora

Dostęp do bieżących informacji rynkowych, analiz dotyczących sektora

Możliwość udziału w wielu projektach w zakresie rozwoju jakości produkcji

Quality Meat Program

Jeśli jestem uczestnikiem administrowanego przez nas systemu jakości Quality Meat Program (QMP) na podstawie wniosku przystąpienia do tego systemu zostałeś uznany członkiem PZPBM. 

Rezygnacja z członkostwa w PZPBM wymaga pisemnego wypowiedzenia przy zachowaniu 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zapraszamy zainteresowane firmy do wsparcia naszych działań oraz przystąpienia do grona Członków Wspierających.

Do wsparcia działań Zrzeszenia zapraszamy podmioty związane z rolnictwem, produkcją żywca, ubojnie, zakłady mięsne do wsparcia działań Zrzeszenia.

Pobierz i uzupełnij deklarację członkowską. Podpisaną deklarację prześlij w formie skanu na adres biuro@pzpbm.pl oraz w wersji papierowej na adres: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa.

Statut

Postanowienia Ogólne

§ 1

 1. Nazwa Zrzeszenia brzmi Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.
 2. Zrzeszenie może używać skrótu: PZPBM.
 3. Zrzeszenie będzie używać w języku angielskim nazwy Polish Beef Association.

§ 2

Siedzibą Zrzeszenia jest miasto Warszawa.

§ 3

 1. Zrzeszenie posiada osobowość prawną.
 2. Zrzeszenie jest uznanym zrzeszeniem producentów i działa jako rolnicze zrzeszenie branżowe na podstawie przepisów Ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno – zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. Nr 32, poz. 217), prowadzi swoją działalność wg obowiązującego prawa hodowlanego Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 i z 2004 r. Nr 91, poz. 866), prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do rejestru sądowego oraz przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Podmiotowy i terytorialny zakres działania
 1. rolników prowadzących chów bydła mięsnego i młodego bydła opasowego, producentów krów matek oraz osoby związane bezpośrednio charakterem swojej pracy z rolnictwem i zainteresowanych prowadzeniem chowu bydła mięsnego.
 2. Zrzeszenie może być członkiem innych organizacji rolniczych, korzystać z ich pomocy i urządzeń na zasadach określonych ich Statutem.
 3. Zrzeszenie może zrzeszać się w związkach rolniczych zrzeszeń branżowych.
 4. Zrzeszenie może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
 5. Zrzeszenie może zakładać i prowadzić spółki, oddziały w kraju i za granicą, uczestniczyć w innych podmiotach i przedsięwzięciach gospodarczych, których cele są zbieżne z celami Zrzeszenia.
 6. Decyzję o wstąpieniu do organizacji wymienionych w pkt. 2, 3, 4 i 5 podejmuje Zarząd Zrzeszenia.
 7. Terenem działania Zrzeszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a po uzyskaniu wymaganych przepisami zezwoleń Zrzeszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.
Cele Zrzeszenia i środki ich realizacji
 1. Celem Zrzeszenia jest obrona praw i interesów indywidualnych i zbiorowych swoich członków oraz wspieranie ich działań na rzecz ich dalszego rozwoju w chowie bydła mięsnego, podnoszenia jakości produkowanego żywca i kwalifikacji producentów w tym zakresie, poprawy dochodów.
 2. Zrzeszenie realizuje swoje cele poprzez:
  • 2.1. wspieranie działań producentów w kierunku zwiększania produkcji, uzyskiwania jednolitych wysokiej jakości partii żywca wołowego,
  • 2.2. inicjowanie powstawania grup producenckich i dążenie do przekształcenie się w Zrzeszenie Grup Producentów Żywca Wołowego i Wołowiny,
  • 2.3. organizowanie szkoleń i doradztwa,
  • 2.4. przyczynianie się do powiększania dochodowości gospodarstw swoich członków, poprzez działania służące zwiększaniu jakości i produkcyjności żywca wołowego,
  • 2.5. wspieranie produkcji żywca wołowego i czynienie starań o rynki zbytu dla bydła hodowlanego i rzeźnego,
  • 2.6. współpracę z organizacjami hodowlanymi w tym w szczególności z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, produkcyjnymi, administracją państwową i placówkami naukowymi,
  • 2.7. doradztwo produkcyjne, ekonomiczne, reklama oraz promocja nowych technologii hodowlanych i rolniczych,
  • 2.8. reklama oraz promocja bydła mięsnego oraz mięsa wołowego i cielęcego,
  • 2.9. analizowanie i definiowanie problemów środowiska producentów żywca wołowego i wołowiny kulinarnej, dążenie do rozwiązania ich z właściwymi organami państwowymi lub reprezentacjami właściwych środowisk,
  • 2.10. udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej niezbędnych do dalszego rozwoju,
  • 2.11. zabieganie o rynki zbytu w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polski,
  • 2.12. wspieranie rozwoju wołowiny w systemach jakości żywności,
  • 2.13. prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i naukowej.
Przedmiot działalności gospodarczej

§ 6

Zrzeszenie będzie prowadziło działalność gospodarczą, przedmiotem działalności jest:

56.10 A      Restauracje i inne placówki gastronomiczne

56.10 B      Ruchome placówki gastronomiczne

56.29 Z       Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

58.11 Z       Wydawanie książek

58.12 Z       Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

58.13 Z       Wydawanie gazet

58.14 Z       Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19 Z       Pozostał działalność wydawnicza

63.12 Z       Działalność portali internetowych

63.99 Z       Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowana

70.22 Z       Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
i zarządzania

71.12 Z       Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20 A      Badania i analizy związane z jakością żywności

71.20 B      Pozostałe badania i analizy techniczne

72.11 Z       Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

72.19 Z       Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

73.11 Z       Działalność agencji reklamowych

73.20 Z       Badania rynku i opinii publicznej

74.10 Z       Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

74.90 Z       Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.40 Z       Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

82.99 Z       Pozostała działalność wymagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

85.59          Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60 Z       Działalność wspomagająca edukację

94.11 Z       Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

94.12 Z       Działalność organizacji profesjonalnych

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 7

 1. Zrzeszenie w swojej działalności kieruje się podstawową zasadą równości członków.
 2. Członkiem Zrzeszenia może zostać każda osoba spełniająca wymogi §4 pkt 1, która złoży deklaracje członkowską, co nie wyklucza uznania za taką deklarację wniosku o przystąpienie do systemu zarządzania jakością organizowanego przez Zrzeszenie.
 3. Nabycie praw członkowskich następuje z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd Zrzeszenia o przyjęciu w poczet członków, co nie wyklucza tego, ze uchwała o przyjęciu w poczet członków może mieć charakter blankietowy i wskazywać, że w poczet członków przyjmowane są wszystkie osoby spełniające warunki wyrażone w tej uchwale, w szczególności osoby przystępujące do systemu zarządzania jakością organizowanego przez Zrzeszenie.

§ 8

Podstawowym obowiązkiem członków Zrzeszenia jest przestrzeganie i wykonywanie ustaleń zawartych w Statucie oraz przyjętych przez Walne Zgromadzenie Członków, Zjazdu Delegatów i Zarząd uchwał, regulaminów i zarządzeń.

§ 9

 1. Zarząd Zrzeszenia w drodze podjętej uchwały może pozbawić członkostwa członka, który nie wykonuje obowiązków wynikających ze Statutu lub co najmniej przez okres 3 – ech miesięcy nie wniósł składki członkowskiej.
 2. Od decyzji Zarządu o pozbawieniu członkostwa przysługuje odwołanie do Zjazdu Delegatów.
 3. Każdy członek Zrzeszenia może wypowiedzieć swoje członkostwo przy zachowaniu 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 10

 1. Zrzeszenie może nadawać tytuł Członka Wspierającego osobom fizycznym i prawnym, które wspomagają Zrzeszenie finansowo lub ideowo.
 2. Tytuł Członka Wspierającego nie daje uprawnień członkowskich, nie daje czynnego ani biernego prawa wyborczego. Członek Wspierający nie jest członkiem Zrzeszenia.
 3. Członek Wspierający ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w roli obserwatora bez prawa głosu.
 4. Stowarzyszenie może nadać tytuł Członka Honorowego osobom fizycznym lub prawnym, które położyły szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.
 5. Tytuł Członka Honorowego nie daje uprawnień członkowskich, nie daje czynnego ani biernego prawa wyborczego. Członek Wspierający nie jest członkiem Zrzeszenia.
Organy Zrzeszenia

§ 11

 1. Organami Zrzeszenia są:
  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Zjazd Delegatów
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna
  • Sąd Koleżeński
 2. Organy Zrzeszenia działają kolegialnie i są odpowiedzialne za realizację celów i zadań  zgodnie ze swoimi kompetencjami.
 3. Kadencja organów Zrzeszenia trwa 4 lata z zastrzeżeniem ust. 4
 4. Kadencja organów Zrzeszenia drugiej kadencji trwa 6 lat. Zapis po wejściu w życie będzie dotyczył organów wybranych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16.06.2009 r.

§ 12

Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków jest organem, do którego uprawnień należy powoływanie i odwoływanie delegatów biorących udział w Zjeździe Delegatów:

 1. uchwalanie Statutu Zrzeszenia i zmian w Statucie,
 2. powoływanie i odwoływanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia, Sądu Koleżeńskiego,
 3. określanie programu działań Zrzeszenia,
 4. ustalanie składek członkowskich,
 5. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia, wykorzystaniu aktywów i wyznaczenie z własnego grona likwidatorów,
 6. przyznawanie honorowego członkostwa.

§ 13

Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na 4 lata do końca pierwszego kwartału roku wyborczego.

§ 14

Z ważnych powodów na wniosek co najmniej 10% członków, Zarząd zobowiązany jest zwołać w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku Walne Zgromadzenie Członków.

§ 15

 1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków z podaniem porządku obrad winno być wysłane na 14 dni przed jego terminem.
 2. Zawiadomienie wysyła się drogą§ pocztową lub elektroniczną na adres e-mail podany Zrzeszeniu przez członka Zrzeszenia.

§ 16

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 (jedna druga) członków Zrzeszenia w pierwszym terminie lub bez względu na ilość obecnych w drugim terminie wyznaczonym tego samego dnia.
 2. Wyklucza się działanie przez pełnomocnika, z wyjątkiem członków będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

§ 17

 1. Delegaci na Zjazd Delegatów są wybierani spośród kandydatów będących członkami Zrzeszenia mającymi prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Członków, którzy wyrazili zgodę na pełnienie funkcji delegata w razie ich wyboru.
 2. Kandydatów na delegatów wskazuje Zarząd lub co najmniej 10% członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.
 3. Liczba delegatów wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków jest uzależniona od liczby członków Zrzeszenia na dzień Walnego Zgromadzenia Członków i odbywa się według zasady 1 delegat na każde rozpoczynające się 40 członków Zrzeszenia.

§ 17 a

Zjazd Delegatów

 1. Uchwalanie Statutu Zrzeszenia i Zmian w Statucie,
 2. Określanie programu działań Zrzeszenia,
 3. Powoływanie i odwolywanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia, Sądu Koleżeńskiego,
 4. Ustalanie składek członkowskich,
 1. Przyznawanie honorowego członkostwa,
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia, wykorzystaniu aktywów i wyznaczenie z własnego grona likwidatorów.

§ 17

Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd co najmniej raz w roku, nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.

§ 17 c

Z ważnych powodów na wniosek co najmniej 10% delegatów, Zarząd zobowiązany jest zwołać Zjazd Delegatów w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.

§ 17 d

 1. Zawiadomienie o Zjeździe Delegatów z podaniem porządku obrad winno być wysłane na 14 dni przed jego terminem.
 2. Zawiadomienie wysyła się drogą pocztową lub elektroniczną na adres e-mail podany Zrzeszeniu przez członka Zrzeszenia będącego delegatem.

§ 17 e

 1. Uchwały Zjazdu Delegatów, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½  (jedna druga) Zjazdu Delegatów w pierwszym terminie lub bez względu na ilość obecnych w drugim terminie wyznaczonym tego samego dnia.
 2. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz Zrzeszenia a mianowicie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 (jedna druga) liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17 e

Po upływie roku kalendarzowego, ale nie później niż w 6 miesięcy po nim Zjazd Delegatów zobowiązany jest podjąć uchwałę  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Zrzeszenia oraz przyjęcia bilansu za rok obrachunkowy.

§ 18

Zarząd Zrzeszenia

Zarząd jest organem wykonawczym Zrzeszenia, do którego uprawnień należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków i Zjazdu Delegatów.

§ 19

 1. Zarząd składa się z Prezesa. W skład Zarządu może wchodzić także 2-6 Członków Zarządu. Zarząd może wybrać spośród swego grona jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących.
 2. Członkowie Zarządu powoływani są na wniosek Prezesa, który wskazuje liczbę stanowisk Członków Zarządu oraz kandydatów na te stanowiska. Zjazd Delegatów zatwierdza bądź odrzuca propozycję Prezesa.
 3. Odwołanie Zarządu w trakcie trwania kadencji wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej 1/2 (jedna druga) Zjazdu Delegatów.
 4. Do podstawowych zadań Zarządu należy:

o a) kierowanie pracami Zrzeszenia,

  • b) organizacja struktur wykonawczych Zrzeszenia, agend, biur, placówek naukowo – szkoleniowych i badawczych, jednostek terenowych,
  • c) opracowywanie zadań programowych na dany rok,
  • d) podejmowanie decyzji o wykorzystaniu środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zrzeszenia,
  • e) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków i Zjazdu Delegatów
  •  f) zatrudnianie pracowników i powoływanie osób na stanowiska kierownicze,
  • g) opracowywanie regulaminów pracy, płacy i ustalanie zakresów obowiązków pracowników,

h) określanie zasad i trybu nadzoru nad działalnością gospodarczą,

i) opracowanie nie rzadziej niż raz w roku sprawozdań z działalności Zrzeszenia oraz przedkładanie bilansu za rok obrachunkowy Zjazdowi Delegatów,

j) współpraca z Komisją Rewizyjną Zrzeszenia,

  • k) organizacja szkoleń oraz sympozjów naukowo – badawczych, a    I) przyznawanie tytułu Członka Wspierającego.
 1. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej polowy Członków Zarządu, jeżeli są powołani.

§ 20

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zrzeszenia skradającym się z Przewodniczącego i 2 członków.
 2. Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

a) kontrola merytorycznej, finansowej i majątkowej działalności Zrzeszenia,

 • b) kontrola przestrzegania postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, Zjazdu Delegatów i Zarządu,

c) dokonywanie w okresie rocznym oceny działalności Zarządu Zrzeszenia oraz zgłaszanie wniosków na Zjazd Delegatów o udzieleniu absolutorium Zarządowi i zatwierdzeniu bilansu za rok obrachunkowy.

§ 21

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 22

Komisja Rewizyjna ze swojego grona wybiera Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu.

§ 23

Sąd koleżeński

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków wybranych przez Zjazd Delegatów.
 2. Sąd Koleżeński wybiera spośród siebie, zwykłą większością głosów, Przewodniczącego Sądu.

 

§ 24

Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw dotyczących zarzutów naruszenia postanowień Statutu przez członków Zrzeszenia oraz spraw spornych pomiędzy członkami.

§ 25

Zasady działania Sądu Koleżeńskiego i system kar określa regulamin uchwalony przez Zjazd Delegatów. Sąd Koleżeński składa wnioski dyscyplinarne do decyzji Zarządu.

Reprezentacja Zrzeszenia

§ 26

 1. Reprezentantem Zarządu jest Prezes i Członkowie Zarządu, jeżeli ich powołano. Każdy z nich jest prawnym reprezentantem Zrzeszenia zgodnie ze ustalonym w kolejnym ustępie sposobem reprezentacji Zrzeszenia. Reprezentacja ta rozciąga się na wszystkie sądowe i pozasądowe czynności związane z prowadzeniem działalności Zrzeszenia.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu i na rzecz Zrzeszenia uprawnieni są:
  1. Prezes Zarządu samodzielnie — jeżeli nie powołano Członków Zarządu,
  2. Jeżeli powołano Członków Zarządu — Prezes z Członkiem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie,
  3. Prokurent działający łącznie z Członkiem Zarządu lub z Prezesem,
  4. pełnomocnicy ustanowieni do dokonywania czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności w granicach udzielonych im pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd, sporządzonych w formie pisemnej zwykłej, o ile przepis szczególny nie wymaga innej formy.

Zarząd zajmuje się wszystkimi sprawami Zrzeszenia, o ile nie są one zastrzeżone przepisami prawnymi lub statutowo przypisane innym organom Zrzeszenia.

Struktury wykonawcze Zrzeszenia

§ 27

 1. Zrzeszenie prowadzi swoją działalność poprzez:
  • Centralę (Biuro Zrzeszenia) mającą siedzibę w Warszawie,
  • Struktury terenowe (biura wojewódzkie, powiatowe, miejskie i gminne).

§ 28

 1. Organizacja i powoływanie terenowych struktur biur przez Zarząd Zrzeszenia uzależnione jest od potrzeb a głównie od liczby członków Zrzeszenia działających na danym terenie.
Tryb likwidacji Zrzeszenia

§ 32

Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Zrzeszenia i otwarciu jego likwidacji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie, lub przy obecności dowolnej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w ciągu 30 dni od daty pierwszego terminu w razie braku obecności wymaganej liczby członków w pierwszym terminie.

§ 33

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi być podjęta w formie aktu notarialnego.

§ 34

Otwarcie likwidacji następuje po uprawomocnieniu się orzeczenia o rozwiązaniu Zrzeszenia przez Sąd.

§ 35

Likwidatorami mogą być Członkowie Zarządu lub inne osoby wyznaczone uchwałą Zjazdu Delegatów na likwidatorów.

Przepisy końcowe i przejściowe

§ 36

Statut Zrzeszenia wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym i podjęcia stosowanej uchwały przez właściwy organ Zrzeszenia.