Wzmocnienie mocy marketingowych w sektorze wołowiny

Dobrowolne standardy rozbioru, bezpieczeństwa i higieny – część II

Informacje

Przedmiotowe zadanie miało na celu powołanie dwóch zespołów do pracy nad standaryzacją. Powołane zespoły   prowadziły prace zmierzające opracowania standardów, których efektem jest poprawa jakości handlowej, trwałości mięsa wołowego.

Powołano następujące zespoły:

1. Zespół ds. standaryzacji elementów handlowych mięsa wołowego.

2. Zespół ds. standaryzacji z zakresu poprawy higieny i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw

Zespoły pracowały nad standardami podczas spotkań; odpowiednio: 6 spotkań – Zespół ds. standaryzacji z zakresu poprawy higieny i bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw oraz 4  spotkania zespół ds. standaryzacji elementów handlowych mięsa wołowego. Dodatkowo w ramach prac zespołu ds. standaryzacji elementów handlowych mięsa wołowego odbyła się podróż przedstawiciela do Genewy na 25. Sesję Sekcji Branżowej ds. Standaryzacji Mięsa Grupy Roboczej EKG/ONZ ds. Norm Jakościowych dla Produktów Rolnych odbywające się w 2016 roku w Genewie.

Dodatkowo zespoły wsparł wysłany na szkolenie w Australii ekspert, przeszkolony w zakresie oceny marmurkowatości, barwy mięsa i tłuszczu wg standardów MSA

Cele i działania koncentrują się wokół stymulacji dalszego rozwoju rynku polskiej wołowiny z certyfikatem Quality Meat Program (QMP). Działania promocyjne będą docierały szeroko do uczestników rynku zarówno po stronie podaży jak i popytu.

Efektem opracowania standardów była poprawa jakości handlowej, trwałości mięsa wołowego.

Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego