Od 2020                     WicePrzewoniczący Grupy Roboczej Wołowina i Cielęcina COPA COGECA

Od 2017                      Przewodniczący Rady Fundacji International Meat Research 3G Foundation, wdrażającej metody oceny jakości kulinarnej mięsa wołowego

Od 2017                      Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny zrzeszającej 6 polskich organizacji rolników i przetwórców

Od 2016 do 2018        Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie pierwszej kadencji organu pomocniczego MRiRW

Od 2016                      Przedstawiciel polskich rolników w Grupie Prognostycznej Rynku Wołowiny Komisji Europejskiej.

Od 2014 do 2019        Przewodniczący Grupy Scientific discussion group on eating quality w ramach UNECE Specialized Section on Standardization of Meat

Od 2014                      Przedstawiciel europejskich rolników zrzeszonych w Copa Cogeca w Grupie Dialogu Społecznego Jakość i Promocja Komisji Europejskiej

Od 2013                      Przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca

Od 2011 do 2013        Wice Przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca

Od 2011 do 2014        Przedstawiciel Copa Cogeca w Grupach Doradczych Komisji Europejskiej Jakość oraz Promocja

Od 2009 do 2015        Kierownik Zadania Badawczego – Badania popytu na mięso wołowe w Polsce – Projekt naukowy Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Od 2009 do 2017        Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Od 2008 do 2014        Przewodniczący Komitetu ds. Promocji w Radzie Gospodarki Żywnościowej – organu pomocniczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Od 2005                      Prezes Zarządu – Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego,

Od 1989-2005            Prowadził firmy z branży mięsnej

Osiągnięcia:

Inicjator prac i współautor systemu jakości mięsa wołowego Quality Meat Program – pierwszego w Polsce systemu zapewniania jakości w mięsie czerwonym. System został uznany przez MRiRW za zgodny z wymaganiami Komisji Europejskiej dla systemów jakości żywności podlegających wsparciu. Po akceptacji przez Komisję Europejską wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi System QMP uzyskał wsparcie z PROW 2007-2013 oraz 2014 -2020.

W latach 2006-2009 zaangażowany w procesie legislacyjnym ustawy o funduszach promocji produktów rolno spożywczych, nowatorskiej dla Polski. Inicjator i jeden z architektów porozumienia w branży – konsensusu zapewniającego rolnikom przewagę w zarządzaniu funduszami promocji i zapewniającego niezależność funduszu promocji wołowiny od funduszu promocji mięsa wieprzowego. Przewodniczący Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mięsa Wołowego.

Inicjator zmiany systemu płatności bezpośrednich w Polsce, w kierunku udzielania wsparcia dla bydła, w efekcie prowadzonych działań doszło zróżnicowanie płatności bezpośrednich w zależności od posiadania bydła w okresie referencyjnym tzw. ”premii zwierzęcej”

Inicjator wprowadzenia w Polsce systemu rekompensat dla hodowców rezygnujących z produkcji mleka w zamian za dalsze utrzymanie bydła przez 3 lata,  realizowanego w latach 2007-2010.

W 2009 roku doprowadził do zawarcia umowy konsorcjum naukowo przemysłowego pomiędzy SGGW, UWM i PZPBM. Inicjator i współautor sześcioletniego projektu badawczego o budżecie ponad 10 mln EUR. W Projekcie pełnił funkcję Zastępcy Kierownika Projektu i Kierownika zadania badawczego. Projekt został ukończony i rozliczony pod względem merytorycznym i finansowym. Jednym z ważniejszych osiągnięć tego projektu było opracowanie modelu predykcji satysfakcji polskiego konsumenta analogicznego do modelu Meat Standard Australia.

Współautor programu rozwoju produkcji wołowiny w Polsce w systemach jakości EUROSTEK 2012.

Inicjator zawiązania porozumienia Komisji Zarządzających Funduszy Promocji Produktów Rolno Spożywczych w celu opracowania ram formalnych dla wspólnych działań prowadzonych przez wszystkie fundusze.

Członek Grupy Roboczej ds. PROW 2020, powołanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W pracach grupy koncentrował się między innymi na zagadnieniach systemów jakości, promocji, transferu wiedzy i współpracy w łańcuchu dostaw.

Aktywny w środowisku polskich organizacji branżowych, europejskich organizacji w kontaktach z MRiRW oraz parlamentarzystami PE w procesie legislacyjnym nowej polityki promocji unii europejskiej, zakończonego z sukcesem dla Polski.

Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji naukowych nt. rynku wołowiny,  badań konsumenckich, systemów zapewniania jakości i standaryzacji.