Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

Wyniki konkursu dot. kompleksowej realizacji zadania pt. „IX Forum Sektora Wołowiny z Konkursem Producenta Bydła Mięsnego Roku”.

W dniu 29.08.2022 r. Komisja Konkursowa dokonała wyboru oceniając oferty na kompleksową realizację Międzynarodowej Konferencji pt. „IX Forum Sektora Wołowiny” wraz z Konkursem PBMR w ramach zadania pt. „IX Forum Sektora Wołowiny z Konkursem Producenta Bydła Mięsnego Roku” finansowanej z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęły 2 oferty:

  1. MWA Studio M. Świetliczny
  2. Symposium Cracoviense Sp. z o.o.

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

MWA Studio M. Świetliczny

Gratulujemy i dziękujemy za udział.

Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

Kompleksowa realizacja „IX Forum Sektora Wołowiny”

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE

PZPBM zaprasza do składania ofert.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „IX Forum Sektora Wołowiny”

  1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
  2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja Międzynarodowej Konferencji pt. „IX Forum Sektora Wołowiny” finansowanej z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

 

VI Forum Sektora Wołowiny & #EUnitedAgri

VI Forum Sektora Wołowiny & #EUnitedAgri

Już po raz szósty, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przystąpiło do organizacji Forum Sektora Wołowiny.

Szósta edycja Forum współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przy współpracy z Copa i Cogeca, a także z Radą Sektora Wołowiny odbędzie się w dniach 2 – 3 grudnia 2019 r. w Radisson Collection Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska 24.

Jak co roku będą hodowcy, producenci żywca wołowego, przedstawiciele ubojni, zakładów rozbioru, przedstawiciele administracji szczebla krajowego i samorządowego, przedstawiciele handlu, dostawcy produktów oraz usług dla przemysłu mięsnego, przedstawiciele świata nauki, branżowych stowarzyszeń, rządowych agencji i ośrodków doradztwa rolniczego spotkają się, aby rozmawiać o przyszłości sektora.

Jest to tym bardziej istotne, że za przedmiotowym sektorem trudny rok.

Mając na uwadze wyzwania, jakie pojawiają się na horyzoncie oraz uwzględniając potrzebę nadążania za rosnącymi wymaganiami konsumentów tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie „Wołowina przyjazna dla klimatu, ceniona przez konsumentów”.

Zaplanowano pięć bloków tematycznych, z czego cztery są ściśle związane z wyzwaniami uczestników łańcucha dostaw wołowiny poczynając od hodowli poprzez produkcję żywca, produkcję mięsa wołowego, handel i dystrybucję aż po konsumenta oraz jeden blok specjalny szeroko ujmujący wyzwania stojące przed sektorem produkcji zwierzęcej w UE.

Wspólna Polityka Rolna 2021-2028 stawiać będzie ambitne cele w zakresie zrównoważonej produkcji rolniczej oraz dobrostanu zwierząt. Rada Sektora Wołowiny realizuje przyjętą w roku 2018, strategię branżową Polska Wołowina 2022, której celem jest zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju polskiego sektora wołowiny. Działania w tym zakresie są zgodne z zasadami dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu oraz środowiska naturalnego i równowagi ekonomicznej i będą osiągane poprzez prace Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny. W dyskusji eksperci zastanowią się, w jakim stopniu WPR może pomóc polskiemu sektorowi wołowiny w osiąganiu tego ambitnego celu.

Kryzys z lutego br. nadwyrężył dobrą reputację polskiej wołowiny. Postulaty Rady Sektora Wołowiny sformułowane w celu zniwelowania ryzyka powtórzenia się podobnych przypadków w przyszłości zostały adresowane do rządu i wiele z nich jest realizowanych. W dyskusji będziemy rozważać, czy Polska jest liderem zmian w UE w zakresie uszczelniania systemu ubojów, wykrywania przypadków nielegalnego uboju oraz skali, w jakiej problem ten dotyczy innych krajów UE.

Niezależnie od rosnących oczekiwań społecznych co do ochrony klimatu, zdrowia zwierząt, czy dobrostanu konsument surowo ocenia walory kulinarne wołowiny i kieruje się w decyzjach zakupowych relacją jakości do ceny. Innowacje w przemyśle w zakresie zarządzania jakością

kulinarną, systemy zachęt finansowych dla rolników do produkcji żywca wołowego o wyższej jakości kulinarnej mięsa, a także nowe rozwiązania w zakresie obniżanie kosztów to kolejny blok zagadnień.

Ostatnia dyskusja nt. Mercosur, Brexit pokazały jak ważne są dla stabilizacji dochodów rolników umowy międzynarodowe, otwieranie i utrzymanie dostępu do rynków. Konsekwencje zawieranych umów dla handlu międzynarodowego będą poddane analizie.

Tegoroczna edycja Forum stanie się także okazją do przeprowadzenia szerokiej dyskusji na temat przyszłości europejskiego sektora produkcji zwierzęcej jako takiego, prowadzonej przez panel ekspercki pod nazwą #EUnitedAgri (European Union United Agri), którego pomysłodawcami i współorganizatorami jest Fundacja Polska Ziemia.

Wspólne działania, które rozpoczną się pod hasłem #responsebility mają wykazać determinację rolników w podejmowaniu nowych wyzwań w zakresie dobrostanu zwierząt i ochrony klimatu, ale również skłonienia oponentów do tego, aby w swych wypowiedziach i działaniach kierowali się odpowiedzialnością.

Przypomnijmy, iż Forum Sektora Wołowiny to konferencja o międzynarodowym charakterze, podczas której będziemy gościć przedstawicieli różnych krajów europejskich, funkcjonujących tam spółdzielni rolniczych oraz organizacji producenckich, przedstawicieli międzynarodowej administracji publicznej.

W ubiegłorocznej edycji Forum udział wzięli między innymi: Peka Pesonen Sekretarz Generalny Copa, Bernd Wirtz z Rady Doradczej German Meat, Jean-Pierre Fleury Przewodniczący Grupy Roboczej ds. wołowiny i cielęciny COPA-COGECA, Joaquim Vila Urzędnik Komisji Europejskiej, Christian Jochum Przewodniczący Grupy Dialogu Społecznego KE Jakość i Promocja. Potwierdza to wysoką rangę wydarzenia.

Więcej informacji o forum: www.beefforum.pl.

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego