Podnoszenie kwalifikacji marketingowych rolników w sprzedaży bezpośredniej

Podnoszenie kwalifikacji marketingowych rolników w sprzedaży bezpośredniej

Projekt zagraniczny

Unijny program na podnoszenie kwalifikacji marketingowych rolników

Informacje

Dofinasowanie z European Erasmus+ Key Action 2 Fund zostało przyznane konsorcjum, w składzie: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (Polska),  Galway i Mayo Institute of Technology (Irlandia), University of Bedfordshire (Wielka Brytania) oraz CEJA – Rada Europejskiego młodych rolników.

Połączenie wiedzy akademickiej oraz przemysłu poszczególnych członków konsorcjum, idealnie nadaje się do osiągnięcia celów projektu: wzmocnienie powiązań międzynarodowych, pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości w społecznościach obszarów wiejskich.
Konsorcjum będzie odpowiedzialne za zbadanie obecnie funkcjonujących łańcuchów dostaw żywności w Europie oraz za zdefiniowanie innowacyjnych rozwiązań. Pomoże osiągnąć jak najkrótszy łańcuch dostaw żywności, obniżając koszty dla małych producentów oraz ułatwiając współpracę z innymi podobnie myślącymi producentami żywności.

Cel szkoleń:

Wykształcenie umiejętności „miękkich”, które umożliwią większą kontrolę nad prowadzoną działalnością, promowanie i implementacja innowacji, tworzenia miejsc pracy i przeniesienie zysków na początek łańcucha. Szkolenia były zaprojektowane i przeprowadzone, a następnie rozpowszechnione w całej Unii Europejskiej za pośrednictwem partnerskich instytucji dydaktycznych.

Istotnym efektem projektu był także rozwój internetowego portalu, którego celem jest umożliwienie przepływu i wymiany wiedzy, najlepszych praktyk między edukacją i praktyką, które pozwalają producentom żywności ze sobą współpracować.

CEF to dwuletni projekt, który rozpoczął się w styczniu 2017 roku i był skierowany do naukowców i przedsiębiorców produkujących żywność.  Jego niezaprzeczalnym celem było zbudowanie wzajemnych relacji, prowadzenie wspólnych badań oraz wpracowanie pilotażowego programu szkoleniowego z producentami żywności w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Polski dla  Europy.

Zintegrowanie rolników, producentów żywności pod kątem przedsiębiorczości i edukacji było głównym tematem realizowanym w ramach projektu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

To ogromne wyróżnienie, że Polska organizacja producencka, jaką jest Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, może pracować przy realizacji tak strategicznego projektu, dla rolników w Polsce i całej Europie. Na uwagę zasługuje fakt, że podejmowany projekt, dotyczył będzie, poza pozostającym normalnie w kręgach naszego zainteresowania sektorem mięsa- wszystkich działów produkcji rolno-spożywczej.

Jerzy Wierzbicki

Prezes, PZPBM

GMIT jest bardzo podekscytowany tym, że prowadzi taki unikatowy projekt europejski. W wielu krajach Unii Europejskiej największa część rodzimego przemysłu związana jest z sektorem rolno-spożywczym. Jako konsorcjum jesteśmy bardzo dobrze i wszechstronnie (zarówno pod kątem wiedzy akademickiej jak i współpracy z przemysłem) przygotowani do realizacji tak złożonego i istotnego projektu. To ogromny zaszczyt móc aktywnie przyczynić się do rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich w Europie oraz do strategii rozwoju Europa 2020 „.

Dr Lisa Ryan

Główny partner konsorcjum, szefowa Wydziału Nauk Przyrodniczych (GMIT)

Główny rezultat:

Zaprojektowanie i realizacja szkoleń  podnoszących kwalifikacje zawodowe (poziom4) producentów żywności.

Grupa Operacyjna EPI

Grupa Operacyjna EPI

Grupa Operacyjna EPI

Budowa systemu powiązań w obszarze innowacyjnych technologii odchowu cieląt oraz opasu końcowego

Informacje

Celem projektu jest zbadanie i wdrożenie nowoczesnych specjalistycznych technologii odchowu cieląt i opasu końcowego w polskich gospodarstwach (nowa technologia).

Operacja polega na wprowadzeniu innowacyjnej, udoskonalonej technologii związanej z profilaktyką zdrowotną, żywieniem oraz monitorowaniem dobrostanu zwierząt które przyczynią się do poprawy efektywności odchowu cieląt oraz uzyskania zestandaryzowanego, powtarzalnego produktu finalnego poprzez innowacyjne zmiany w końcowej fazie opasu bydła.

Skład konsorcjum:

Łukasz Karmowski – lider konsorcjum. Producent bydła mięsnego, woj. kujawsko-pomorskie.

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego – www.pzpbm.pl

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie – www.kpodr.pl

BioSynergia.pl sp. z o.o.
Producenci bydła mięsnego

PZPBM

Jest jednym z członków Grupy Operacyjnej EPI „Grupa Wołowina” realizującej projekt w ramach działania M16 „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji:  www.grupawolowina.pl

Rolnictwo wobec zmian klimatu

Rolnictwo wobec zmian klimatu

Rolnictwo wobec zmian klimatu

Cykl 3 filmów dotyczących wyzwań i innowacji w sektorze wołowiny

Informacje

W efekcie naszej współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego powstał cykl 3 filmów, w których przybliżone zostały nowe wyzwania stojące przed hodowcami bydła mięsnego oraz innowacyjne rozwiązania w produkcji żywca wołowego.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami video:

 

Filmy nagrano w ramach operacji  „Rolnictwo wobec zmian klimatu” zrealizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

PZPBM

Badania DNA

Badania DNA

Badania DNA

Analiza możliwości szerszego wykorzystania polskich buhajów ras mięsnych w krzyżowaniu towarowym w oparciu o badania DNA

Informacje

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego przy współpracy z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego zrealizowało projekt „Analiza możliwości szerszego wykorzystania polskich buhajów ras mięsnych w krzyżowaniu towarowym w oparciu o badania DNA”.

 

  Projekt ten zakładał określenie potencjału genetycznego uprzednio wyselekcjonowanych buhajów ras mięsnych poprzez przeprowadzenie badań DNA.

  Celem projektu było określenie potencjału genetycznego buhajów hodowanych w Polsce. Uważamy, że za pomocą badań genetycznych można wyselekcjonować polskie buhaje do krzyżowania towarowego które nie ustępują importowanym, pod względem relacji jakości do ceny.

  Podpisano porozumienie między Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, a Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego o współpracy w zakresie realizacji zadania. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wyselekcjonował 200 buhajów do oceny genomowej w celu wstępnej analizy ich wartości w oparciu o dostępne informacje katalogowe oraz indeksy. Pod uwagę brano również parametry oraz informacje dotyczące przodków danego buhaja. Na mocy porozumienia PZHiPB przekazał do PZPBM karty oceny.

  Na podstawie uzyskanych informacji Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego dokonało analizy skompletowanych indeksów buhajów. Oszacowano potencjał i wyselekcjonowano 30 najbardziej obiecujących osobników.

  Po otrzymaniu pisemnej zgody od właścicieli zwierząt umówione zostały wizyty w gospodarstwach, gdzie pod nadzorem pracownika PZPBM pobrany został od buhajów materiał w postaci sierści z ogona zwierzęcia wraz z cebulkami do analizy DNA. Pobrano materiał genetyczny od 30 osobników.

  Materiał został wysłany do badań genomowych do laboratorium zajmującego się badaniami DNA,  do firmy Neogen Corporation w Wielkiej Brytanii.

  Otrzymane profile z badanych buhajów zostały poddane analizie. Zespół naukowy dokonał analizy i sporządził raport – opracowanie z analizy danych oraz opracował wnioski zawarte w sporządzonym opracowaniu.

  • Przeprowadzone zostały badania DNA 30 buhajów.
  • Przeanalizowano możliwości wyselekcjonowania buhajów do rozrodu, a w szczególności do krzyżowania towarowego
  • Hodowcom przekazano wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej.
  • Przeprowadzono analizę badań oraz opracowanie wyników badań.

  Rekomendowane jest pogłębienie analizy kontynuowanie badań przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego z wybranymi jednostkami naukowymi.

  Badania DNA mogą być podstawą do weryfikacji w aktualnie prowadzonym systemie oceny wartości użytkowej przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Mogą być użytecznym narzędziem do typowania wybitnych buhajów.

  Polska Wołowina 2022

  Polska Wołowina 2022

  Polska Wołowina 2022

  Informacje

  W zmieniającym się otoczeniu, wynikającym między innymi z reformy rynku mleka, globalizacji handlu, wymagań zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu ustawicznie pojawiają się nowe wyzwania dla polskiego sektora wołowiny. Dysponuje on rezerwami umożliwiającymi poprawę rentowności  produkcji poprzez wzrost  jej efektywności w łańcuchu dostaw wołowiny, poprawę marketingu w tym promocji wołowiny.

   

  Konieczne stało się więc opracowanie i wdrażanie strategii sektora wołowiny.

  Uważamy, że działania na rzecz rozwoju sektora wołowiny podejmowane wspólnie przez organizacje branżowe mają wyższą skuteczność niż działania indywidualnie podejmowane przez pojedyncze  organizacje.

  Mamy również świadomość, że efektywna strategia sektora wołowiny powinna zostać wspólnie wypracowana oraz wspólnie wdrażana, a także musi mieć mierzalne cele określone w czasie, budżety, źródła finansowania.

  Zgodnie z  porozumieniem  o współpracy w zakresie wspólnego opracowania i wdrażania strategii „Polska Wołowina 2022” zawartego w dniu 7 grudnia 2016 r. w  Warszawie, pomiędzy: Polskim Zrzeszeniem Producentów Bydła Mięsnego, Polską Federacją Hodowców Bydła I Producentów Mleka, Federacją Związków Pracodawców-Dzierżawców I Właścicieli Rolnych, Unią Producentów I Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Stowarzyszeniem Rzeźników I Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Związkiem Polskie Mięso, Polskim Związkiem Hodowców I Producentów Bydła Mięsnego oraz Krajową Radą Izb Rolniczych, zadanie, ma na celu sfinansowanie opracowania oraz wdrożenie strategii dla sektora wołowiny w Polsce.

  Celem powyższego, konieczne jest przeznaczenie środków finansowych na opłacenie firmy, która w profesjonalny, kompleksowy sposób zajmie się opracowaniem danej Strategii przy wsparciu powstałej Rady Sektora Wołowiny oraz Ekspertów.

  Zadanie, obejmuje także pokrycie kosztów związanych z obsługą spotkań interesariuszy opracowywanej strategii rozwoju.

  W rezultacie projektu opracowano i wydano publikację „Strategia Polska Wołowina”

  Zapoznaj się z publikacją pn. „Strategia Polska Wołowina 2022”, która jest efektem współpracy organizacji branżowych.

  Projekt sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego