Spotkanie dotyczące strategicznych kierunków rozwoju polskiego sektora wołowiny

Spotkanie dotyczące strategicznych kierunków rozwoju polskiego sektora wołowiny

W dniu 26 września br. w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Poświętnem odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz Polskiego Związku Producentów i Hodowców Bydła Mięsnego dotyczące strategicznych kierunków rozwoju polskiego sektora wołowiny przy efektywnym wsparciu doradców rolniczych. W spotkaniu uczestniczył: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Rafał Romanowski, przedstawiciele MODR na czele z Panem Tomaszem Skorupskim Zastępcą Dyrektora MODR w Warszawie oraz Panem Jarosławem Grabowskim Dyrektorem Oddziału MODR w Poświętnem, producenci bydła mięsnego oraz jako organizatorzy i prowadzący spotkanie, Pan Prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki, Pan Wiceprezes PZPBM Tomasz Rasiński oraz Pan Prezes PZHiPBM Jacek Zarzecki. Spotkanie w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego prelegenci Spotkanie stanowiło doskonałą platformę do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz wyrażenia opinii w zakresie kierunków rozwoju polskiego sektora wołowiny, w tym produkcji bydła mięsnego, a także zaplanowanie konkretnych działań odpowiadających na potrzeby sektora W czasie spotkania:
 • zaprezentowano nową Strategię Polska Wołowina 2030 wraz z jej celami
 • przedstawiono warunki płatności dobrostanowej dla bydła w ramach ekoschematów w roku 2023 oraz proponowane zmiany tej płatności na rok 2024
 • omówiono wsparcie i rolę doradztwa we wdrażaniu powyższych rozwiązań.
Spotkanie w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego uczestnicy Było to kolejne spotkanie wielostronne, angażujące kluczowych decydentów, rolników, organizacje branżowe, podmioty uczestniczące w łańcuchu wartości, a którego celem była identyfikacja potrzeb, zaplanowanie kierunków i działań, tak aby dynamicznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe i stworzyć przewagę konkurencyjną dla polskiej wołowiny na rynku wewnętrznym, wspólnotowym i światowym.
#FunduszePromocji Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
Przyjęta strategia „Polska Wołowina 2030”

Przyjęta strategia „Polska Wołowina 2030”

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 08.09.2023 r. podczas posiedzenia Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego Porozumienia Rolniczego, z udziałem przedstawicieli sektora, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucji, została zaprezentowana i przyjęta strategia „Polska Wołowina 2030”.

Chcielibyśmy przypomnieć, że Strategia Sektora Wołowiny „Polska Wołowina 2022”, jako pierwsza została wypracowana w ramach uszczegółowiania Programu Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce, który MRiRW przyjął jesienią 2016 i została przyjęta w dniu 07.05.2018 przez Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przyjęta aktualizacja po nazwą strategia „Polska Wołowina 2030” jest kontynuacją jej wcześniejszej wersji i odpowiada na obecne wyzwania.

Nowe wyzwania dla sektora wołowiny to:

 • unijna strategia “Od pola do stołu”,
 • unijne wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu i rolnictwa zrównoważonego,
 • zmiana preferencji konsumentów,
 • agresywna kampania skierowana przeciwko branży mięsnej,
 • skutki wojny na Ukrainie i integracja Ukrainy z Unią Europejską i konkurencja z ukraińskimi produktami.

Kluczowe obszary działania w Strategii:

 • zwiększenie ceny poprzez certyfikaty zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów – dobrostanu oraz ochrony klimatu,
 • zwiększenie ceny poprzez wdrożenie systemów produkcji wołowiny o wysokiej jakości kulinarnej,
 • zwiększenie ceny poprzez wzmocnienie partnerskiej współpracy rolników z przetwórcami,
 • obniżenie kosztów, podniesienie wartości żywca wołowego poprzez wzmocnienie doradztwa rolniczego o charakterze techniczno-ekonomicznym,
 • obniżenie kosztów, podniesienie wartości żywca wołowego poprzez poprawę genetyki w stadach krów mięsnych oraz cieląt pochodzących od krów mlecznych z krzyżowania towarowego.

Przyjęto następujący sposób wdrażania strategii „Polska Wołowina 2030”, coroczny przegląd strategii wspólnie z MRiRW i przyjmowanie krótkoterminowych celów na dany rok. Takie podejście zapewnia z jednej strony postępowanie zgodnie z wytyczonymi długoterminowymi celami jak i również umożliwia elastyczne reagowanie na zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze.

Zaproponowane dwa cele na 2023 rok uzyskały poparcie Pana Ministra i zostały przyjęte do realizacji:

Cel 1/2023 Rozszerzenia pomocy de minimis w rolnictwie polegającej na wsparciu zakupu buhajów hodowlanych w stadach bydła mięsnego, obok dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego, kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupu buhaja hodowlanego ras mięsnych.

Cel 2/2023 Ujęcie w najbliższej zmianie w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej w ramach ekoschematów wsparcia dla uczestników krajowego systemu jakości QMP oraz zniesieniem w działaniu dobrostan zwierząt limitu 150 DJP dla uczestników systemu.

Z założenia prace nad celami krótkoterminowymi na 2024 będą wypracowane we współpracy z MRiRW i chcielibyśmy przyjąć je jeszcze w 2023 r. na posiedzeniu Porozumienia Rolniczego.

Przygotowanie strategii zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, a patronat nad jej przygotowaniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strategia „Polska Wołowina 2030”

#FunduszePromocji