Spotkanie dotyczące strategicznych kierunków rozwoju polskiego sektora wołowiny

Spotkanie dotyczące strategicznych kierunków rozwoju polskiego sektora wołowiny

W dniu 26 września br. w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Poświętnem odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz Polskiego Związku Producentów i Hodowców Bydła Mięsnego dotyczące strategicznych kierunków rozwoju polskiego sektora wołowiny przy efektywnym wsparciu doradców rolniczych. W spotkaniu uczestniczył: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Rafał Romanowski, przedstawiciele MODR na czele z Panem Tomaszem Skorupskim Zastępcą Dyrektora MODR w Warszawie oraz Panem Jarosławem Grabowskim Dyrektorem Oddziału MODR w Poświętnem, producenci bydła mięsnego oraz jako organizatorzy i prowadzący spotkanie, Pan Prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki, Pan Wiceprezes PZPBM Tomasz Rasiński oraz Pan Prezes PZHiPBM Jacek Zarzecki. Spotkanie w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego prelegenci Spotkanie stanowiło doskonałą platformę do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz wyrażenia opinii w zakresie kierunków rozwoju polskiego sektora wołowiny, w tym produkcji bydła mięsnego, a także zaplanowanie konkretnych działań odpowiadających na potrzeby sektora W czasie spotkania:
 • zaprezentowano nową Strategię Polska Wołowina 2030 wraz z jej celami
 • przedstawiono warunki płatności dobrostanowej dla bydła w ramach ekoschematów w roku 2023 oraz proponowane zmiany tej płatności na rok 2024
 • omówiono wsparcie i rolę doradztwa we wdrażaniu powyższych rozwiązań.
Spotkanie w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego uczestnicy Było to kolejne spotkanie wielostronne, angażujące kluczowych decydentów, rolników, organizacje branżowe, podmioty uczestniczące w łańcuchu wartości, a którego celem była identyfikacja potrzeb, zaplanowanie kierunków i działań, tak aby dynamicznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe i stworzyć przewagę konkurencyjną dla polskiej wołowiny na rynku wewnętrznym, wspólnotowym i światowym.
#FunduszePromocji Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego
Przyjęta strategia „Polska Wołowina 2030”

Przyjęta strategia „Polska Wołowina 2030”

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 08.09.2023 r. podczas posiedzenia Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego Porozumienia Rolniczego, z udziałem przedstawicieli sektora, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucji, została zaprezentowana i przyjęta strategia „Polska Wołowina 2030”.

Chcielibyśmy przypomnieć, że Strategia Sektora Wołowiny „Polska Wołowina 2022”, jako pierwsza została wypracowana w ramach uszczegółowiania Programu Rozwoju Głównych Rynków Rolnych w Polsce, który MRiRW przyjął jesienią 2016 i została przyjęta w dniu 07.05.2018 przez Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przyjęta aktualizacja po nazwą strategia „Polska Wołowina 2030” jest kontynuacją jej wcześniejszej wersji i odpowiada na obecne wyzwania.

Nowe wyzwania dla sektora wołowiny to:

 • unijna strategia “Od pola do stołu”,
 • unijne wymogi dotyczące dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu i rolnictwa zrównoważonego,
 • zmiana preferencji konsumentów,
 • agresywna kampania skierowana przeciwko branży mięsnej,
 • skutki wojny na Ukrainie i integracja Ukrainy z Unią Europejską i konkurencja z ukraińskimi produktami.

Kluczowe obszary działania w Strategii:

 • zwiększenie ceny poprzez certyfikaty zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów – dobrostanu oraz ochrony klimatu,
 • zwiększenie ceny poprzez wdrożenie systemów produkcji wołowiny o wysokiej jakości kulinarnej,
 • zwiększenie ceny poprzez wzmocnienie partnerskiej współpracy rolników z przetwórcami,
 • obniżenie kosztów, podniesienie wartości żywca wołowego poprzez wzmocnienie doradztwa rolniczego o charakterze techniczno-ekonomicznym,
 • obniżenie kosztów, podniesienie wartości żywca wołowego poprzez poprawę genetyki w stadach krów mięsnych oraz cieląt pochodzących od krów mlecznych z krzyżowania towarowego.

Przyjęto następujący sposób wdrażania strategii „Polska Wołowina 2030”, coroczny przegląd strategii wspólnie z MRiRW i przyjmowanie krótkoterminowych celów na dany rok. Takie podejście zapewnia z jednej strony postępowanie zgodnie z wytyczonymi długoterminowymi celami jak i również umożliwia elastyczne reagowanie na zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze.

Zaproponowane dwa cele na 2023 rok uzyskały poparcie Pana Ministra i zostały przyjęte do realizacji:

Cel 1/2023 Rozszerzenia pomocy de minimis w rolnictwie polegającej na wsparciu zakupu buhajów hodowlanych w stadach bydła mięsnego, obok dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego, kategorii elitarny lub kwalifikowany zakupu buhaja hodowlanego ras mięsnych.

Cel 2/2023 Ujęcie w najbliższej zmianie w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej w ramach ekoschematów wsparcia dla uczestników krajowego systemu jakości QMP oraz zniesieniem w działaniu dobrostan zwierząt limitu 150 DJP dla uczestników systemu.

Z założenia prace nad celami krótkoterminowymi na 2024 będą wypracowane we współpracy z MRiRW i chcielibyśmy przyjąć je jeszcze w 2023 r. na posiedzeniu Porozumienia Rolniczego.

Przygotowanie strategii zostało sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, a patronat nad jej przygotowaniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strategia „Polska Wołowina 2030”

#FunduszePromocji

Prace nad Strategią ,,Polska Wołowina 2030″ objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Prace nad Strategią ,,Polska Wołowina 2030″ objęte patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Patronat honorowy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac nad Strategią ,,Polska Wołowina 2030″.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż w dniu 11.08.2023 otrzymaliśmy decyzję o objęciu patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac nad Strategią ,,Polska Wołowina 2030″.

Załączniki:

Z tego miejsca serdecznie dziękujemy.

Zarząd
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

 

Prace nad Strategią Polska Wołowina 2030

Projekt finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Prowadzenie działań promocji zrównoważonej wołowiny w mediach społecznościowych

Prowadzenie działań promocji zrównoważonej wołowiny w mediach społecznościowych

ZAPYTANIE NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT

 

PZPBM zaprasza do składania ofert

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Działania wspierające budowę wizerunku polskiej zrównoważonej wołowiny w mediach i social mediach.

 1. Rodzaj zamówienia: zapytanie ofertowe
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie działań wspierających budowę wizerunku polskiej zrównoważonej wołowiny w mediach i social mediach w ramach projektu „Zrównoważona wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się pod tym linkiem

UWAGA! Termin składania ofert został przedłużony do 25.03.2021 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2021 r. o godzinie 12.15

PYTANIA OD OFERENTÓW:

1. W jakiej formie należy złożyć ofertę merytoryczną (plan działań PR, próbki materiałów)? 

Z uwagi na możliwość elektronicznego składania ofert, dopuszczamy możliwość dowolnej formy przygotowania planu działań PR oraz próbek materiałów. Jednakże preferowana przez nas jest prezentacja (pptx lub pdf) prezentująca oba elementy.

2. Co dokładnie (jakie elementy) powinna zawierać część pt. Plan działań PR praz część pt. Próbki Materiałów?                   

W zakresie planu działań powinien on zawierać min. opis koncepcji działań, harmonogram działań, wskazanie kanałów dotarcia z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej. Dodatkowo można uwzględnić hasła kampanii lub inne elementy, które wg Państwa pomogą w osiągnięciu celów kampanii. W zakresie próbek prosimy o załączenie oferty: jednego artykułu do 2500 wraz ze zdjęciem, jednej kreacji (grafika i copy) posta na Facebook oraz jednej kreacji (grafika i copy) posta na Instagram. Próbki materiałów powinny odnosić się do specyfiki branży rolniczej, a idealnie jeśli będą się odnosiły do specyfiki produkcji wołowiny.

3. W zapytaniu nie zostało ujęte wsparcie mediowe (płatna emisja) wytworzonych w ramach kampanii materiałów. Czy planowane jest takie wsparcie? W jakim zakresie?

W związku z tym, że kampania jest realizowana w ramach projektu finansowego ze środków publicznych na tą chwilę nie przewidujemy emisji płatnej, a jedynie zasięgi organiczne.

4. Czy dysponują Państwo jakimiś badaniami konsumentów dot. Postrzegania produktu, którego dotyczy zapytanie?     

Nie dysponujemy badaniami konsumentów w tym zakresie.

5. Jakie dokładnie cele ma spełnić kampania? Czy zostały one określone ilościowo?   

Cele nie zostały określone ilościowo. Jedynym celem jest promocja zrównoważonej produkcji wołowiny wśród samych producentów oraz wśród konsumentów.

6. Czy ze względu na sporą ilość materiałów do przygotowania możemy poprosić o wydłużenie czasu na składanie ofert o tydzień? 

Na tą chwilę nie było informacji od innych potencjalnych oferentów w tej sprawie. Decyzję będziemy w stanie podjąć do 05.03.2021 roku.

Ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny

Ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny

Wyniki konkursu dot. ekspertyza w zakresie potencjalnego wsparcia sektora wołowiny

W dniu 09.02.2021 r. roku Komisja Konkursowa oceniająca oferty na przygotowanie ekspertyz w zakresie projektowanej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2017 w kontekście produkcji wołowiny, w tym w sposób zrównoważony oraz przygotowywanie rekomendacji do zmian legislacyjnych, ramach zadania „Zrównoważona Wołowina” finansowanego z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, dokonała analizy ofert.

Zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wpłynęła 1 oferta od:

 • Pana Juliana Krzyżanowskiego

Na podstawie otrzymanych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 • Pana Juliana Krzyżanowskiego.
Strategia-Polska Wołowina 2022

Strategia-Polska Wołowina 2022

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją pn. „Strategia Polska Wołowina 2022”, która jest efektem współpracy organizacji branżowych.

W grudniu 2016 roku przedstawiciele polskiej branży produkcji wołowiny, mając na względzie wyzwania stojące przed sektorem oraz trendy na rynku krajowym i globalnym, podpisali porozumienie „Polska Wołowina 2022″.
Sygnatariuszami dokumentu są:

 • Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
 • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
 • Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
 • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
 • Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Związek Polskie Mięso

Opracowanie strategii Polska Wołowina 2022 było sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Pobierz broszurę „Strategia Polska Wołowina 2022”

 

<Powrót do Aktualności